Wednesday, June 11, 2014

question-- identify the two people.

answer-- visvesvaraya & nehru
correct answer from v.k.handa

1 comment:

Vinay Handa said...

M.Visveshwarya & J.L.Nehru.